Onze uitgangspunten

Op de landingspagina van onze website vindt u een aantal begrippen vermeld. Deze fungeren niet als decor maar als kapstokken voor onze werking.  Ze vormen de kernwoorden van onze visie op onze activiteiten. We geven u hierover op deze pagina graag wat extra toelichting.

Vertrouwd

Enerzijds streven wij bij elke cliënt naar de uitbouw van een langetermijnrelatie. Anderzijds zijn wij voor heel wat cliënten, gezien onze lange geschiedenis, sinds decennia een vertrouwd gezicht. Handelen in vertrouwen is tevens een belangrijk uitgangspunt voor de start van een relatie met ons kantoor. Wij bieden onze diensten aan naar best vermogen en vragen u slechts met ons in zee te gaan indien u overtuigd bent van onze juiste intenties.

Ethisch

De uitbouw van een langetermijnrelatie is niet mogelijk zonder actieve naleving van alle deontologische codes en gedragsregels waaraan onze activiteiten zijn onderworpen. Vanzelfsprekend houden wij ons daaraan. Uw belang is het onze.

Hybride

Digitalisering is de dag van vandaag hét toverwoord. Wij delen deze hang naar slechts gedeeltelijk. Bij ons heeft u de keuze: digitaal waar het kan en voor u nuttig is, face to face en persoonlijk wanneer u het wenst. Wij kiezen dus bewust voor een ‘hybride’ benadering. We gaan digitalisering allerminst uit de weg, maar zullen het nooit tot dogma verheffen.

Klantgericht

Als intermediair is het onze taak u wegwijs te maken in het kluwen van producten, informatie, en wetgeving en u toe te lichten hoe verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen zich positioneren, zowel in het algemeen als tegenover uw specifieke situatie. Wij ontrafelen voor u als het ware de complexe verzekeringsknopen en staan u bij met betrekking tot uw financiële planning en de bescherming van uw vermogen. De bedoeling daarbij is u zoveel mogelijk zorgen omtrent uw financiële- en verzekeringsdossiers uit handen te nemen en de rechten voortvloeiend uit de door u onderschreven polissen te maximaliseren.

Solide

Wij houden er een correct en conservatief financieel beheer op na dat ons toelaat langetermijn-relaties uit te bouwen en toekomstige uitdagingen met vertrouwen tegemoet te treden. Het verwijst tevens naar ons streven een goed evenwicht aan te bieden tussen de kwaliteit van de door ons aangeboden producten en diensten en de premies/vergoedingen die u daarvoor betaalt. Wij streven er niet naar per se de goedkoopste te zijn indien dit repercussies heeft op waarborgen, rendement en dienstverlening.

Transparant

Men zegt wel eens dat financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen verre van transparant werken. Men heeft het dan ook wel eens over ‘de kleine lettertjes’, de vele ‘uitzonderingen’, de ‘verborgen kosten’. Het is onze betrachting u zo duidelijk mogelijk te informeren zodat onaangename verrassingen zoveel mogelijk worden uitgesloten. Het is onze dagdagelijkse taak complexe materie te vertalen zodanig dat deze begrijpbaar wordt en misverstanden tot een minimum worden herleid. Dit is evenwel slechts mogelijk wanneer wij alle relevante informatie correct door u krijgen aangereikt. We verwijzen in deze ook naar de noodzakelijke wederkerigheid met betrekking tot handelen in vertrouwen en onze, reeds beschreven, betrachting tot het uitbouwen van lange termijn relaties.

Proactief

Op regelmatige basis evalueren wij al onze klantendossiers. We toetsen ze op het niveau van waarborgen, premies, rendement, toekomstige verwachtingen en marktevoluties. Niettemin willen we u vragen ons ook op uw initiatief te contacteren indien uw persoonlijke situatie wijzigt of wanneer u meent elders betere voorwaarden te kunnen bekomen. Zo blijven uw dossiers steeds up to date.

Onafhankelijk

Van Dijck & Partners is een onafhankelijk verzekeringsmakelaar. Dit impliceert dat wij bemiddelen voor alle belangrijke makelaarsmaatschappijen op de Belgische markt en u daardoor een onafhankelijk advies kunnen bezorgen. Tevens zijn de eigenaars/zaakvoerders (Pieter Spelmans &  Ines Ceulemans) zelfstandigen, hetgeen een sterke betrokkenheid en zorg op en voor het kantoor impliceert. Noch de zaakvoerders, noch medewerkers ontvangen een loon rechtstreeks van een verzekeringsmaatschappij of financiële instelling.

Stabiel

Stabiel verwijst naar onze langetermijnvisie. Ons kantoor bestaat ruim 40 jaar liet niet na continu mee te evolueren met zijn tijd (het werd gesticht door Theo Ceulemans en jarenlang geleid door zijn echtgenote Agnes Van Dijck). Tegelijkertijd blijven wij trouw aan onze eigenheid die, ondanks de aard van onze activiteiten, vooral wordt weerspiegeld in ons streven naar hartelijke en persoonlijk contacten.